Regulamin

Płatności:
Przelewy bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy:
Nr rachunku: 78 1140 2017 0000 4602 0802 8807
Nr IBAN rachunku: PL 78 1140 2017 0000 4602 0802 8807
Płatności kartami kredytowymi i e-przelewami rozliczane są za pośrednictwem systemu PayU z siedzibą w Poznaniu ul.Grunwaldzka 182, NIP: 779-23-08-495
www.payU.pl

Regulamin świadczenia usług

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.eventorus.pl jest firma MS TEAM Mariusz Szuba (zwana dalej MS TEAM) z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 16/93, 02-972 Warszawa, NIP: 855-101-28-65, REGON: 810746942.
 2. Wypełniając i przesyłając za pośrednictwem Strony internetowej Formularz internetowy, Klient akceptuje warunki wskazane w Formularzu internetowym oraz w Regulaminie jako warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.
 3. Wpłaty dokonywane na konto firmy MS TEAM będą przekazywane za pośrednictwem firmy PayU lub tradycyjnym przelewem bankowym.
 4. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i Formularza internetowego oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów.
 5. Uczestnicy szkoleń i coachingów w MS TEAM oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez MS TEAM oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku i głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. MS TEAM ma prawo wykorzystać powyższe w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych.
 7. Zgodnie z zamówieniem wskazanym w Formularzu internetowym, Klient na podstawie przesłanych na jego adres poczty elektronicznej Biletów, jest uprawniony do:
  a) udziału w Szkoleniu w ramach Godzin Szkoleniowych po uprzednim formalnym zarejestrowaniu;
  b) otrzymania Materiałów dla zakupionej kategorii Biletów;
  c) odbioru usług informacyjnych związanych z działalnością szkoleniową z zakresu rozwoju osobistego, w tym otrzymywania informacji dotyczących Szkolenia.
 8. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu Szkolenia, miejsca Szkolenia oraz osoby prowadzącej, jak również prawo do odwołania Szkolenia:
  a) z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Szkolenia przez Współpracownika Firmy;
  b) z innej przyczyny leżącej po Stronie Firmy lub Współpracownika Firmy.
 9. W sytuacji, o której mowa w pkt. 7 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Formularzu internetowym oraz:
  a) Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Szkolenia, a w przypadku, o którym mowa w pkt (c) zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;
  b) Klient zachowuje prawo do przełożenia Szkolenia na uzgodniony przez Strony termin;
  c) W przypadku odwołania Szkolenia lub zmiany terminu Szkolenia przez Firmę, Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.
 10. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 7 dni (siedem) kalendarzowych od dnia wypełnienia Formularza internetowego i tym samym zawarcia Umowy przed rozpoczęciem Szkolenia uchylając się tym samym od wszelkich zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej: msteam@msteam.pl (,,Odstąpienie od Umowy”). W takiej sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 7 nie przysługuje Konsumentowi w przypadku udziału w Szkolenia rozpoczętego. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub coachingu – wpłaconych środków nie można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub coaching organizowane przez MS TEAM. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.
 12. Firma może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed planowanym terminem Szkolenia powiadamiając o tym Klienta na piśmie. W takim przypadku Firma zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Firmy związanych z dokonanym odstąpieniem.
 13. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w pkt 7 oraz nieskorzystaniu przez niego z przeniesienia prawa uczestnictwa w Szkolenia na inną osobę, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat.
 14. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Szkoleń, w których Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem przesłania na adres poczty elektronicznej: msteam@msteam.pl zawiadomienia o powyższym, najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, oraz przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby. Firma uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu internetowym.
 15. Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Firma może przełożyć Szkolenie na inny termin.
 16. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy stronami Umowy powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 17. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Umowy, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 18. Niniejsza Umowa w całości określa stosunek łączący strony Umowy. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez strony Umowy dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Strony Umowy poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją Umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Firmy.